چند حرف جالب

If everything is this world were perfectly good
we would stillnedd God, for goodness comes from God
حتی اگر همه چیز در این دنیا خوب و کامل بود
ما باز هم به خدا نیاز داشتیم، زیرا خوبی و کمال از خداست

It is not my business to think about myself
My business is to think about God. It is for God to think about me
کار من این نیست که به خودم فکر کنم،
کار من این است که به خدا فکر کنم. خدا خودش به من فکر می کند


God has no individuality or separation
No such thing as some things are His and others are not His
Everithing is from Him and returns to Him
.خداوند نه فردیت دارد نه جدایی
.چنین چیزی هم نیست که بگوییم بعضی چیزها مال اوست و بعضی چیزها مال او نیست
.همه چیز از اوست و به او باز می گردد

People see God every day; they just don't recognize Him
.مردم هر روز خدا را می بینند، فقط او را تشخیص نمی دهند

Let God love others throght you
and let God love you throght others
بگذار خداوند دیگران را به وسیله تو دوست بدارد و تو را به وسیله دیگران

God understands our prayers even
when we can't find the words to say them
خدا دعای ما را می فهمد، حتی وقتی کلمه ای برای گفتنش پیدا نمی کنیم

A warm smile is the universal language of kindness
یک لبخند گرم زبان بین المللی محبت است

do not let what you cannot do interfere with what you can do
نگذارید آن کارهایی که نمی توانید انجام دهید با آن کارهایی که می توانید انجام دهید مخلوط شود

there is always danger for those who ar afraid of it
برای کسانی که از خطر می ترسند،همیشه خطر وجود دارد

in prosperity,our friends know us,in adversity,we know our friends
در خوشبختی،دوستانمان ما را می شناسند،دربدبختی،ما دوستانمان را می شناسیم

imagination is the highest kite that one can fly
خیال پردازی بلندترین بادبادکی است که شخص می تواند به پرواز درآورد

write injuries in sand,kindness in marble
دلگیری ها را روی شن ومحبت را روی سنگ مرمر بنویس

satire is traditionally the weapon of the powerless against the powerful
هجو وتمسخر عادتا سلاح بی قدرت ها علیه قدرتمندان است

the most important workafather can do for his children is to love their mother
مهمترین کاری که پدری می تواند برای فرزندانش انجام دهد آن است که مادرشان را دوست داشته باشد

anger is awind which blows uot the lamp of the mind
خشم وغضب بادی است که چراغ مغز را خاموش می کند

th most painful wound in the world is a stab of conscience
دردناک ترین زخم در دنیا،جراحتی است که به وجدان وارد می آید

/ 1 نظر / 8 بازدید
tina

kh khob bod dosdashtam